STUDI ISLAM DALAM KACA MATA NORMATIF DAN HISTORIS

Muhammad Fauzil ‘Adzim, Nela Syarah Vrikati

Abstract


Artikel ini ingin membahas bagaimana Islam dikaji dari kacamata keilmuan bukan dari sisi kayikinan. Islam dikaji dari segi pengetahuan menggunakan ilmu yang sering kita sebut sebagai Islamic Studies. Islamic studies ini sebagai pisau analisa dalam memahami Islam dari sisi pengetahuan bukan dari sisi keyakinan. Dalam islamic studies ini juga ada beberapa cara pandang dalam memahami Islam di anataranya ada segi normatif dan segi historis. Normatif ini adalah acara pandang sarjana muslim dalam mengkaji Islam dari segi teks, yang mana teks ini (al-Quran dan Sunnah) untuk memantapakan keyakinan mereka terhadap Islam itu sendiri. Untuk menguatkan segi nash (teks) maka diperlukan sisi historis dalam mengkaji Islam. historis menjadi penting dalam mengkaji Islam karena menguatkan, dan memantapkan eksistensi Islam itu sendiri dalam kancah ilmu pengetahuan.


Keywords


Islamic Studies, Normatif, Historis

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Amin. Studi Agama Normativitas atau Historisitas?. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Ahmad, Dede & Heri Gunawan, Studi Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.

Armas, Adnin. Metode Bible dalam Studi al-Qur’an. Jakarta: Gema Insan. 2005.

Hasbullah & Hadia Martanti, Problematika Memahami Agama Islam (Antara Normativitas dan Historisitas). Jurnal: el_Huda. Vol. 11. No. 1. 2020.

Hilmi, Masdar & Muzakki. Dinamika Baru Studi Islam. Surabaya: Arkola. 2015.

Jamhari & Jajang Jahroni. Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada dan PPIM. 2004.

Kusumawardana, Ardi. Upaya Pengembangan Kajian Islam Melalui Pendekatan Sejarah. el-Jikmah Jurnal: Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 14. No. 1. 2020.

Minhaji. Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi dan Impelentasi. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2013.

Muhaimin. Kawasan dan Wawasan Studi Islam. Jakarta: Kencana. 2007.

Nasution, Khoiruddin. Pengantar Studi Islam. Yogjyakarta: Academia., 2010.

Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Pres. 2009.

Shaifudin, Arif. Makana Islam dalam Pendekatan Noematif. El-Wasathiya Jurnal Studi Islam. Vol. 5. No. 1. Juni 2017.

Susanto, Edi. Pendidikan Agama Islam; Antara Tektual Normatif dengan Kontekstual Historis. Jurnal: Tadris. Vol. 4. No. 2. 2009.

Syariati, Ali On The Sociology of Islam. Berkeley: Mizan Press. 1979.

Ummah, Sun Choirul. Akar Radikalisme Islam di Indonesia. Jurnal: Humanika. No. 12. 2012.

Wahid, Abdurrahman. Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan. Jakarta: Desantara. 2001.
DOI: https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275

Refbacks

  • There are currently no refbacks.